ANBI

Stichting Talentenloods heeft de Culturele ANBI-status. Dit betekent dat donateurs fiscaal voordeel hebben via de Geefwet. Daarmee hoopt de overheid het doneren aan culturele instellingen te bevorderen. Zie voor meer informatie de Geefwet.

Hieronder vindt u de gegevens van Stichting Talentenloods.

Organisatiegegevens
Stichting Talentenloods
Van Winoxbergestraat 2
2274 RR Leidschendam-Voorburg

info@talentenloods.nl
06-23169607

KvK 27 325 247
RSIN 8198 45 644
Rekeningnummer NL11RABO 0132 949 318

Algemene doelstelling
Stichting Talentenloods heeft als doel het toegankelijker maken van de mogelijkheden om de persoonlijke talenten/interesses te ontdekken en het vergroten van de bereikbaarheid van het aanbod onder andere op het gebied van sport, muziek, beeldende vorming, theater/dans, techniek en schrijven, en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan 2022
1. Doelstelling te verrichten werkzaamheden

  • Het organiseren van een vijftal Podia Talentenloods voor jeugd van 12-21 jaar. Het Podium Talentenloods vindt plaats in Theater Ludens in Leidschendam-Voorburg, waarbij een jury Two Talents per Podium kiest die nogmaals mogen optreden op het Slotpodium. Op het Slotpodium wordt een Final Talent gekozen. Talentenloods is geen Talentenjacht, maar is nadrukkelijk bedoeld als Talentstimulering. Voor 2022 wordt gestreefd naar het optimaal gaan betrekken van de VO-scholen naast de activiteitenaanbidders. De Podia Talentenloods zijn via live-tv uitzendingen door de omroep Midvliet voor een breed publiek toegankelijk.
  • Het ontwikkelen en produceren van een lokaal TV-programma Talent op de Basisscholen in samenwerking met omroep Midvliet. Het streven voor 2022 is een achttal basisscholen te filmen. In 2020 is een eerste pilot uitgevoerd. Door Corona is de realisatie doorgezet naar 2022. Jong talent in het bijzonder, leerlingen in het algemeen, docenten en directeuren komen hierbij aan het woord.
  • Coördinatie van het gemeentelijk pilotproject Maatschappelijke Diensttijd. De Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de nadrukkelijke wens te onderzoeken of jeugd via VO-scholen nauwer betrokken kan worden bij de maatschappelijke samenleving in plaats van de vrije keuze aan jeugd tot 27 jaar te laten conform de landelijke aanpak voor maatschappelijke projecten met een vrijwillige inzet van 80 uur in de vrije tijd. Talentenloods heeft hiervoor de coördinatie op zich genomen en is in de pilotfase tevens een van de zes stage-plekken-aanbieders.

Talentenloods ANBI jaarverslag 2021

2. Inkomsten
Talentenloods ontvangt voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de desbetreffende projecten subsidie van de Gemeente Leidschendam-Voorburg op basis van subsidie-aanvragen. Hiervoor neemt Talentenloods deel aan de gemeentelijke Subsidietafel Basisvorming en Talentontwikkeling (B&T).Partners van de Subsidietafel B&Tkomen regelmatig onder leiding van de gemeente bij elkaar voor afstemming van de plannen.
De inkomsten uit kaartverkoop Theater Ludens zijn nagenoeg gestopt door Corona in verband met beperking publiek. Dit is opgevangen door live-tv uitzendingen die door iedereen gevolgd kunnen worden. De beperkte inkomsten uit kaartverkoop worden gebruikt voor bijdrage dekking overheadkosten.

3. Financieel beleid
Talentenloods werkt op projectbasis. Hiervoor wordt subsidie aangevraagd. Hierin is een gering bedrag opgenomen voor afschrijving van de apparatuur. Talentenloods is in het bezit van apparatuur t.b.v. Podia-uitvoeringen. De apparatuur is opgeslagen bij Theater Ludens en wordt tevens uitgeleend aan partners op verzoek, zodat het ook ten goede komt aan talentstimulering jeugd door partners. De beperkte financiële reserve is opgebouwd in de eerste drie jaren van Talentenloods met het organiseren van naschoolse activiteiten. De financiën worden beheerd door de penningmeester op basis van aanlevering gegevens van de organisator LS-talent en vastgesteld door het bestuur.

Financieel Jaarverslag Talentenloods 2019-2020

Bestuur
– Dhr. drs. P. de Beer, voorzitter
– Dhr. drs. J. Nienhuis, penningmeester
– Mw. A.M. Vreeburg, bestuurslid

Organisatie
LS-talent, Angelique Schipper

Beloning
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De organisatiewerkzaamheden worden betaald vanuit de subsidie-inkomsten, waaronder LS-talent als organisator/presentator.